Gerelateerde organisaties

Voor het gemeenschappelijke doel van het informeren en bij elkaar brengen van hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden werken we graag samen met organisaties die visieraakvlakken hebben met Stichting Hoogbegaafd! We delen deze graag hier.

Wij zetten ons ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit realiseren wij door kennis te verspreiden over hoge algemene intelligentie, maar ook door bijzondere prestaties aan te moedigen en projecten en onderzoek te ondersteunen. Met het Mensa Fonds, opgericht in 2013, wordt er invulling gegeven aan het maatschappelijk gezicht van Mensa. Redenen voor oprichting waren onder andere, meer en beter inspelen op positievere beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen, de betekenis van zeer hoge intelligentie als kwaliteit voor de samenleving als geheel zichtbaar maken, en onderzoek en best practices mogelijk maken om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten. Zo genereren de jaarlijkse Mensa Fonds Awards aandacht voor ‘best practices’ op het gebied van onderwijs, werk en maatschappij. De voorzitter van Stichting Hoogbegaafd!, Alice Karen, werd in 2016 genomineerd voor de Mensa Fonds Award in de categorie maatschappij.

We zijn een non-profit organisatie die zich inzet voor inclusiviteit en passend onderwijs voor (hoog)begaafden. Ongeveer 2,5% van alle kinderen is hoogbegaafd. In Amsterdam zijn er waarschijnlijk ruim 1500 hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs en een vergelijkbaar aantal in het voortgezet onderwijs. Het merendeel van deze hoogbegaafde kinderen in Amsterdam krijgt niet het onderwijs dat ze hard nodig hebben. Samen met ouders, politici, schoolbesturen, beleidsmakers en andere deskundigen werken wij eraan dat dit onderwijs steeds meer aangeboden gaat worden. Een manier om dat te bereiken, is om mensen bij elkaar te brengen en samen van gedachten te wisselen en tot nieuwe ideeën te komen. We organiseren 1 keer per jaar een HB020 symposium. Daarnaast organiseert HB020 3 keer per jaar een event in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Stichting TalentGift helpt onderwijs en talentontwikkeling voor (hoog)begaafde kinderen in Dordrecht en omgeving mogelijk te maken. Wij ondersteunen de Leonardoschool in Dordrecht door extra uitdaging op de terreinen kunst en cultuur, techniek en wetenschap te realiseren. In de toekomst zullen wij ook andere projecten steunen. De Leonardoschool in Dordrecht biedt basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Door gebrek aan erkenning in het reguliere onderwijs lopen deze kinderen vaak vast. Op de Leonardoschool Dordrecht krijgen hoogbegaafde kinderen een aangepast onderwijsprogramma dat is afgestemd op hun intelligentie en interesse. Zij werken in een uitdagende leeromgeving en kunnen zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Daarvoor zijn klassen van gemiddeld 21 kinderen noodzakelijk. Uitgangspunt is dat hoogbegaafde kinderen op een andere manier leren. Door uit te gaan van het geheel, zien de kinderen waar hun leerproces uiteindelijk toe leidt. Op basis hiervan nemen zij vervolgens de stappen die nodig zijn om dit doel te bereiken. Het reguliere onderwijsaanbod vormt een belangrijke basis, maar wordt beknopt en versneld aangeboden. Daardoor is er bijvoorbeeld ruimte voor extra vakken als filosofie, schaken, ICT, techniek en vreemde talen (Engels, Spaans). Er wordt gewerkt met een aangepast thematisch curriculum. Al deze aanpassingen brengen natuurlijk extra kosten met zich mee.

De kennis over hoogbegaafdheid en hoogbegaafden (die volgens de onderzoekers uit 2 à 3 procent van de Nederlandse bevolking bestaat), is in de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Alleen het hebben van kennis is onvoldoende. Om deze doelgroep te kunnen begeleiden, is een andere manier van benadering nodig. Want we zien, horen of lezen regelmatig dat ouders, docenten of hulpverleners met hun handen in het haar zitten als ze met deze doelgroep te maken hebben. Hoogbegaafdheid omvat meer dan alleen een hoge intelligentie. Waar dus de kennis van de theorie in een stroomversnelling raakt, gaat de begeleiding in de praktijk van hoogbegaafden stroef. Dit betekent dat wij vaardigheden kunnen aanleren of versterken indien wij meer bewust gaan verkennen. We zeggen expliciet verkennen, omdat je bewust in de belevingswereld van hoogbegaafden moet stappen om hen te kunnen begeleiden en in de samenleving voorzieningen voor hen te scheppen. Deze bewustwording moet in samenhang gebeuren met toegepast begeleiden en steunen van hoogbegaafden. Maar hoe kunnen we dat effectief en zo efficiënt mogelijk doen? Hierbij wil Stichting Wezenlijk graag haar aparte bijdrage leveren en organiseert ze speciaal voor deze doelgroep workshops zoals Crea Cookies, Naamgedicht en Schrijven.

Bekina vzw is een vereniging die al sinds 1985 activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren die hoogbegaafd of uitzonderlijk getalenteerd zijn. Ook hun ouders, leerkrachten en opvoeders kunnen bij Bekina terecht omdat hoogbegaafde en getalenteerde jongeren en kinderen specifieke noden hebben. Hoogbegaafdheid is geen “luxeprobleem”, een aangepaste aanpak is vaak nodig. Zoniet kan de ontwikkeling van een kind of adolescent misschien wat ontsporen. Onderpresteren, depressie, gepest worden, uitgesloten worden, zich onbegrepen voelen … dat wenst geen enkele ouder zijn kind toe, noch een leerkracht of opvoeder zijn leerlingen. Ons doel is de opvang en begeleiding van hoogbegaafde kinderen en adolescenten te bevorderen. Dit geldt ook voor de onderpresteerders onder hen die door hun hoogbegaafdheid eventueel in moeilijkheden komen met de omgeving. Bekina wil bijdragen tot hun maximale zelfontplooiing opdat zij hun bijdrage aan de maatschappij optimaal kunnen realiseren met verantwoordelijkheidszin in een geest van begrip en respect. Onze pijlers: de leden staan centraal, ondersteuning voor leerkrachten en opvoeders, wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen, wegen op het beleid.

De Stichting StiBCO is in december 1988 opgericht met als doelstelling het belangeloos bevorderen van kinderen, jongeren en hun ouders met betrekking tot de cognitieve, sociale, emotionele en affectieve ontwikkeling, onder meer door het bestuderen, ontwikkelen en verspreiden van het concept Mediërend Leren onder volwassenen, waaronder professionals, en alle daarbij behorende inzichten, theorieën en methodieken. De stichting beoogt niet het maken van winst. Uit deze algemene doelstelling komt de specifieke missie van StiBCO voort: Het opleiden en begeleiden van verzorgers (ouders/docenten/medewerkers van instellingen), die werken met mensen met achterstanden in hun ontwikkeling, of juiste een forse voorsprong hebben, of mensen met een gedragsmatig of cognitief probleem, opdat zij zich, in emancipatorische zin, verder kunnen ontwikkelen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Hiervoor ontwikkelt en verspreidt StiBCO concepten, methoden en instrumenten die passen binnen een sociaal-constructivistisch ontwikkelend perspectief (gebaseerd op L. Vygotsky en o.a. verder uitgewerkt door P. Klein. D. Tzuriel, C. Haywood, R. Feuerstein). Kenmerkend voor ‘ontwikkelingsgericht’ opvoeden en onderwijzen, is de nadruk die wordt gelegd op het verwerven van leer- en denkstrategieën (cognitieve functies en executieve functies) samen met een volwassene of leeftijdgenoot, binnen een betekenisvolle en liefdevolle leeromgeving.

Stichting ANMD is een leer- en kennisplatform op gebied van ICT en alles daar omheen. Wij bieden Virtual Private Servers (VPS) en gerelateerde diensten (beheer, webhosting, email), advies en ondersteuning op ICT vlak aan individuen en organisaties, lezingen, gastcolleges en workshops (bijvoorbeeld over IPv6, Proxmox, onze eigen infrastructuur, maar ook hoe we voor andere partijen zaken hebben ingericht), en een enthousiaste community met mensen die van elkaar willen leren door het opzetten van projecten voor zichzelf en voor anderen (de stichting, maar ook externe partijen zoals andere stichtingen en verenigingen). Door met elkaar gebruik te maken van onze diensten, door opzet en beheer van diensten voor anderen, door te experimenteren in ons testlab en het bijwonen en geven van lezingen, gastcolleges en workshops vergroot je je kennis en je netwerk.

Visie met recht: Wij maken het recht toegankelijk en kijken samen met u naar de beste oplossing. Waar anderen ophouden met kijken, kijken wij verder. Zo maken wij risico’s zo klein mogelijk. We zijn gevestigd op de Utrechtse Heuvelrug maar we werken landelijk. Vaak kan een consult ook telefonisch plaatsvinden. Terpstra Legal biedt juridisch advies, bemiddeling en rechtshulp op het gebied van onderwijs, bestuursrecht en civiel recht. Daarnaast worden onze juristen regelmatig ingezet voor interim-opdrachten. Bij Terpstra legal werken 3 juristen en 1 paralegal met elk hun eigen expertise: mr. Fleur Terpstra (Onderwijsrecht en algemeen civiel recht), mr. Marjolein Gardenier (bestuursrecht) en mr. Jill Stein (jeugdrecht). Onze paralegal is Ingeborg de Groot. Zij heeft zelf een onderwijsachtergrond en veel ervaring met het begeleiden van hoogbegaafden. Ingeborg en Fleur werken nauw samen in de onderwijszaken en zoeken naast juridische oplossingen ook naar maatwerk door middel van bemiddeling. Onze doelgroepen zijn er meerdere: ouders en leerlingen, studenten, onderwijsinstellingen, overheden, en het MKB. Sommige medewerkers zijn zelf hoogbegaafd.